NASKAH LAMARAN PENGANTIN JAWA

NASKAH LAMARAN PENGANTIN JAWA

Naskah Lamaran ini konsep asli  dari pak sat s dalam rangka lamaran adik saya

Adapun modifikaasi 4 yang digunakan berhubung proses lamaran di Bekasi,meskipun yang hadir orang jawa,tapi lebih bijaksana kalo pakai Bahasa Indonesia

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi adhab ‘anal hazan Inarobbana laghofurun syakur

Asyhadualla illa haillallah wa asy hadu anna muhammdarrosullullah SAW ama ba’du

Para pinisepuh,kasepuhan ingkang dahat kulo bekteni

Para rawuh kakung sumawana putrid ingkang kawulo hormati

Panjenenganipun Bapak …………..ingkang kulo bekteni.

Kulo minangka talang atur saking panjenenganipun Bapak ……….

Ingkang sepindah ngaturakensewu syukur Alkhamdulillah Ing gusti ingkang adamel gesang,saking pinten-pinten nikmatipun,saenggo kulo sak kanca saged marak sowan ing dalemipun Bp …….. kanti mboten manggih alangan satunggal punapa.

Ingkang Kaping kalihipun Bapak ……..ngaturaken salam taklimipun konjuk dumateng Bapak ……… sakeluarga,kanti puja puji mugi bapak …………sekeluargo tansah pinaringan berkah rahmating gusti,suko rahayu ingkang sami pinanggih.

Kaping tiganipun kawulo ingkang tinanggenah ngaturaken lamaran,anglamar putro putrinipun Bapak ……ingkang peparap ……….,keparengo badhe kadhaupaken kaliyan putranipun Bapak ………….ingkang peparap ……………

Menggah mekaten ingkang saget kawulo aturaken,Bapak ……………saestu estu nenuwun mugi-mugi lamaran punika saget katampi ing keluarga Bapak …… kanti suko renanig penggalih,ngengeti pun lare kekalih sampun sakwetawis wekadal anggenipun sesambungan katresnan.

Ing wasana mbok bilih anggen kawulo matur ing ngarsa jengandika  kirang trapsila,kirang subasita,kawulo nyuwun agunging samodra pangaksama.

Wss.Wr.Wb.

Naskah Lamaran modif1

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi adhab ‘anal hazan Ina robbana laghofurun syakur

Asyhadualla illa haillallah wa asy hadu anna muhammdarrosullullah Ama ba’du

Wonten pangarsanipun  para rawuh kakung sumawana putri  ingkang kawulo hormati

Panjenenganipun Bapak …(OT putri) ingkang kulo bekteni.

Kawulo minangka wakil saking keluarga Kebumen Ibu Xxxxxxxx

Ingkang sepindah ngaturaken sewu syukur Alkhamdulillah dumateng  gusti ingkang adamel gesang,saking pinten-pinten nikmatipun,saenggo kawulo sak rombongan saged marak sowan ing dalemipun Bapak …………(OT putri) kanti mboten manggih alangan satunggal punapa.

Ingkang Kaping kalihipun Ibu Xxxxxxxx ngaturaken salam taklimipun konjuk dumateng Bapak ………(OT putri)  sakeluarga,kanti puja puji mugi bapak ……..……sekeluargo tansah pinaringan berkah rahmating gusti,suko rahayu ingkang sami pinanggih.

Kaping tiganipun kawulo ingkang tinanggenah ngaturaken lamaran,bade anglamar putra putrinipun Bapak ………..…ingkang peparap ………….…….,sagedo sakmangke keparengo badhe kadhaupaken kaliyan adik kawulo ………….ingkang peparap …………….Minangka kagem kekancingan lamaran punika Ibu Xxxxxxxx ngaturaken talining katresnan,sinaosa mboten wonten ajinipun,mugio saged katampi kanti renaning  penggalih

Menggah mekaten ingkang saget kawulo aturaken,Ibu Xxxxxxxx sakulowargo saestu estu nenuwun mugi-mugi lamaran punika saget katampi ing keluarga Bapak …… kanti suko renaning penggalih,ngengeti pun lare kekalih sampun sakwetawis wekdal anggenipun sesambungan.

Ing wasana mbok bilih anggen kawulo matur ing ngarsa jengandika  kirang trapsila,kirang subasita,kirang runtutipun atur,amargi kawulo tiyang jawa saestu-estu sampun ilang jawanipun kawulo nyuwun agunging samodra pangaksama.

Wss.Wr.Wb.

Naskah Lamaran modif2

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi adhab ‘anal hazan Inarobbana laghofurun syakur

Asyhadualla illa haillallah wa asy hadu anna muhammdarrosullullah Ama ba’du

Wonten pangarsanipun  para rawuh kakung sumawana putri  ingkang kawulo hormati

Panjenenganipun Bapak …(OT putri) ingkang kulo bekteni.

Kawulo minangka wakil saking keluarga Kebumen ,Ibu Xxxxxxxx

Ingkang sepindah ngaturaken sewu syukur Alkhamdulillah dumateng  gusti ingkang adamel gesang,saking pinten-pinten nikmatipun,saenggo kawulo sak rombongan saged marak sowan ing dalemipun Bapak …………(OT putri) kanti mboten manggih alangan satunggal punapa.

Ingkang Kaping kalihipun Ibu Xxxxxxxx ngaturaken salam taklimipun konjuk dumateng Bapak ………(OT putri)  sakeluarga,kanti puja puji mugi bapak ……..……sekeluargo tansah pinaringan berkah rahmating gusti,suko rahayu ingkang sami pinanggih.

Sakterasipun  kawulo  ingkang kadapuk dados talang atur ibu Xxxxxxxx keparengo matur punopa ingkang dados kersanipun inggih puniko Ibu Xxxxxxxx sak rombongan kejawi silaturahim Ibu Xxxxxxxx lantaran kawulo bade  ngaturaken lamaran, anglamar putra putrinipun Bapak ………..…ingkang peparap ………….…….,sagedo sakmangke keparengo badhe kadhaupaken kaliyan adik kawulo ………….ingkang peparap …………….dene minangka kagem kekancingan lamaran punika Ibu Xxxxxxxx ngaturaken talining katresnan,sinaosa mboten wonten ajinipun,mugio saged katampi kanti renaning  penggalih

Menggah mekaten ingkang saget kawulo aturaken,Ibu Xxxxxxxx sakulowargo saestu estu nenuwun mugi-mugi lamaran punika saget katampi ing keluarga Bapak …… kanti suko renaning penggalih,ngengeti pun lare kekalih sampun sakwetawis wekdal anggenipun sesambungan.

Ing wasana mbok bilih anggen kawulo matur ing ngarsa jengandika  kirang trapsila,kirang subasita,kirang runtutipun atur,amargi kawulo tiyang jawa saestu-estu sampun ilang jawanipun kawulo nyuwun agunging samodra pangaksama.

Wss.Wr.Wb.

Naskah Lamaran modif3

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi adhab ‘anal hazan Inarobbana laghofurun syakur

Asyhadualla illa haillallah wa asy hadu anna muhammdarrosullullah Ama ba’du

Wonten pangarsanipun  para rawuh kakung sumawana putri  ingkang kawulo hormati

Panjenenganipun Bapak …(OT putri) ingkang kulo bekteni.

Kawulo minangka wakil saking keluarga Kebumen ,Ibu Xxxxxxxx

Ingkang sepindah ngaturaken sewu syukur Alkhamdulillah dumateng  gusti ingkang adamel gesang,saking pinten-pinten nikmatipun,saenggo kawulo sak rombongan saged marak sowan ing dalemipun Bapak …………(OT putri) kanti mboten manggih alangan satunggal punapa.

Ingkang Kaping kalihipun Ibu Xxxxxxxx ngaturaken salam taklimipun konjuk dumateng Bapak ………(OT putri)  sakeluarga,kanti puja puji mugi bapak ……..……sekeluargo tansah pinaringan berkah rahmating gusti,suko rahayu ingkang sami pinanggih.

Sakterasipun  kawulo  ingkang kadapuk dados talang atur ibu Xxxxxxxx keparengo matur punopa ingkang dados intinipun kawulo marak sowan ,ingkang sepindah inggih puniko silaturahim ,mugio lantaran silaturahim saged ndadosaken raketing paseduluran antar kalih keluargo wonten mriki punopo sakterasipun ,kaping kalihipun,mengingat adik kawulo inggih riyanto,ketingalipun sampun radi dangu anggenipun sesrawungan kaliyan putro putrinipun bapak ………, ingkang asma …….., padahal tiyang kekalih insya  alloh sampun sami dewasa,supados saged melangkah langkung sampurno menurut babagan agama, kawulo  minngka talang atur keparengo bade  ngaturaken lamaran, anglamar putra putrinipun Bapak ………..…ingkang peparap ………….…….,sagedo sakmangke keparengo badhe kadhaupaken kaliyan adik kawulo puniko.Dene minangka kagem kekancingan lamaran punika Ibu Xxxxxxxx ngaturaken sekedar talining katresnan,sinaosa mboten wonten ajinipun,mugio saged katampi kanti renaning  penggalih

Menggah mekaten ingkang saget kawulo aturaken,Ibu Xxxxxxxx sakulowargo saestu estu nenuwun mugi-mugi lamaran punika saget katampi ing keluarga Bapak …… kanti suko renaning penggalih,ngengeti pun lare kekalih sampun sakwetawis wekdal anggenipun sesambungan.

Ing wasana mbok bilih anggen kawulo matur ing ngarsa jengandika  kirang trapsila,kirang subasita,kirang runtutipun atur,amargi kawulo tiyang jawa saestu-estu sampun ilang jawanipun kawulo nyuwun agunging samodra pangaksama.

Wss.Wr.Wb.

Naskah Lamaran modif4

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi adhab ‘anal hazan Inarobbana laghofurun syakur

Asyhadualla illa haillallah wa asy hadu anna muhammdarrosullullah Ama ba’du

Yang terhormat bapak ………..  dan ibu sekeluarga

Yang kami hormati pula  bapak dan ibu  hadirin semuanya

Perkenankan kami selaku wakil dari keluarga dari Kebumen Ibu Xxxxxxxx:

Pertama kali mengucapkan puji syukur kehadirat ilahi,atas berbagai nikmatnya sehingga kami  rombongan dari Kebumen bias dengan selamat menghadap Bapak ………. …… tanpa halangan satupun.

Yang kedua Ibu Xxxxxxxx menghaturkan salam kepada Bapak ………………..sekeluarga,semoga bapak ……………… senantiasa mendapat rahmat dan berkah ilahi,serta keselamatan yang selalu diharapkan.

Selanjutnya kami selaku talang atur Ibu Xxxxxxxx perkenankan menyampaikan tujuan kami menghadap Bapak; yang pertama yaitu Silaturahim kepada Bapak ………….. sekeluarga besarnya,dengan harapan  semoga acara silaturahim ini betul-betul bisa menjadikan rekatnya persaudaran disaat ini ataupun dimasa mendatang diantara 2 keluarga,yaitu keluarga kebumen maupun keluarga rembang,sehingga bias menambah jalur baru diantara 2 keluarga,bagi  ibu Xxxxxxxx  akan menambah terbentuk jalur baru,yang tadinya,Jalur Kebumen-Kebumen,Kebumen-Tegal,Kebumen –Kalimatan akan bertambah dengan jalur Kebumen-Rembng    yang kedua  mengingat adik kami,Riy…..kelihatannya sudah lama menjalin hubungan  dengan putra bapak yang bernama ……… dan keduanya sudah sama-sama dewasa,maka sebagai jalan pembuka untuk bias melangkah kearah lebih sempurnanya menurut jalur agama,kami selaku talang atur perkenankanlah untuk meyampaikan lamaran ,melamar putri bapak ………………yang bernama…………… untuk nantinya bisa dijodohkan dengan adik kami tadi Rxxxxxxxxxxxxx.Sebagai pengikat hubungan lamaran ini Ibu Xxxxxxxx menyampaikan sekedar pengikat,kami percaya nilainya sangat kecil,tapi sudilah untuk diterima dengan senang hati.

Demikianlah apa yang bisa kami haturkan .Ibu Xxxxxxxx sungguh2 mengharap semoga lamaran ini bisa diterima oleh keluaga Bapak ………..,dengan ridho dan ikhlas .

Akhirnya apa yang kami sampaikan  kepada bapak jelas tidak runtut,banyak kurang  sopannya  kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Ass.Wr.Wb

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s